Polityka Cookies

Dbam o Twoją prywatność i zapewniam, że przetwarzam Twoje dane
z należytą starannością, zapewniając im bezpieczeństwo i poufność. Poniżej
opisałam najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych
oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez moją stronę.

DEFINICJE

Administrator – Joanna Osuch, RH11 7QL Crawley, England.
Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz
informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej
technologii.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez administratora pod adresem
www.joannaosuch.com
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jednej albo
kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce oraz Regulaminie serwisu,
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać
prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny z Administratorem
w zakresie działalności Serwisu.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stosuje polityki ochrony danych osobowych w celu zapewnienia,
bezpiecznego, zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Dostęp do
danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to
niezbędne ze względu na wykonywanie powierzonych zadań.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego zleceniobiorcy
i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich
środków bezpieczeństwa.

CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Dane osobowe są przetwarzane:
– w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze,
wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów
o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6
ust. 1 lit. c RODO);
– w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji
zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
Okres przechowywania danych:
Twoje dane będę przechowywać przez okres zawartej umowy, zamówienia do
momentu wygaśnięcia ciążącego na mnie obowiązku prawnego, związanego
z rachunkowością (w szczególności przechowywanie dokumentów księgowych trwa
co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które
obligowało do wystawienia dokumentu księgowego), dane będą przetwarzane do
upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przeze mnie,
ponadto dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy
przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie
możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się
sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Administratora. Jeżeli
sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z
zawartej umowy, Administrator będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu
danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisu (w tym adres IP lub inne
identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy
innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi użytkownikami
(tj. osób, które nie posiadają profilu w Serwisie), przetwarzane są przez administratora:
– w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – wówczas podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO);
– w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich
preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– w celach marketingowych administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Okres przechowywania danych:
Przetwarzanie danych będzie realizowane do momentu, w którym zostanie uznany
zgłoszony przez Ciebie sprzeciw przetwarzania Twoich danych osobowych oraz minie
okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przeze mnie.

REJESTRACJA W SERWISIE

Osoby, które dokonują rejestracji w serwisie, proszone są o podanie danych
niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi użytkownik może
podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie
dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako
obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie
skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest
dobrowolne.
Dane osobowe są przetwarzane:
– w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w serwisie –
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisie i sposobu korzystania
z konta, a także preferencji użytkowników w celu poprawy stosowanych
funkcjonalności;
– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
– w celach marketingowych administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Okres przechowywania danych:
Przetwarzanie danych będzie realizowane do momentu, w którym konto zostanie
usunięte przez Ciebie, zostanie uznany zgłoszony przez Ciebie sprzeciw przetwarzania
Twoich danych osobowych oraz minie okres, w którym możliwe jest dochodzenie
roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.

NAWIĄZANIE KONTAKTU

Administrator daje możliwość skontaktowania się z nim poprzez udostępnienie
swojego adresu email oraz nr telefonu. Skorzystanie z tych form umożliwia podanie
danych osobowych, które mogą posłużyć do nawiązania kontaktu z administratorem
i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik sam decyduje jakie dane podaje
nawiązując kontakt poprzez wyżej określone kanały komunikacyjne.
Dane osobowe są przetwarzane:
W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania – podstawą prawną
przetwarzania może być umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie (art. 6
ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy,
której jestem lub mogę być stroną. Podstawą prawną może być również
wyrażona zgoda poprzez czynność nawiązania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – jeżeli
Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową.
Okres przechowywania danych:
Przetwarzamy dane przez czas trwania wiążącej nas umowy lub jeśli umowa nie
zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia roszczeń lub wycofania zgody.
W celu wycofania zgody, prześlij do nas takie żądanie.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook,
Instagram oraz YouTube. W związku z tym przetwarza dane osobowe użytkowników
odwiedzających profile administratora, m.in. poprzez komentarze, polubienia,
identyfikatory internetowe. Dane takich osób przetwarzane są w celu z prowadzenia
profili, umożliwienia użytkownikom aktywności na tych profilach, przedstawianie
użytkownikom informacji o inicjatywach i innej aktywności, w związku z promowaniem
różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych
i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora w tym celu
jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
promowaniu własnej marki.
Twoje dane będą udostępniane drugiemu administratorowi tj. Facebook Ireland
Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia). Zasady
przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Więcej informacji znajduje się na naszych profilach w mediach społecznościowych
(Polityka prywatności fanpage).

PLIKI COOKIES SERWISU

Ta witryna wykorzystuje pliki „cookies”. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie
ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, nakłada obowiązek
poinformowania o tym Państwa. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub
wykorzystanie plików „cookies” (ciasteczek).
Jeśli nie zgadzasz się na zapis lub wykorzystanie plików „cookies” to warunki
przechowywania lub dostępu do ciasteczek możesz indywidualnie określić
w przeglądarce internetowej. W przypadku wyłączenia obsługi ciasteczek
w przeglądarce korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które do
prawidłowego działania wymagają plików cookies. Do czego używane są pliki
„cookies” na tej stronie?
Witryna używa „cookies” własnych, oraz z serwisów zewnętrznych.
Własne „cookies wykorzystywane są do:
Konfiguracji serwisu:
– Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji
użytkownika,
– Personalizacji i zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika,
– Zapamiętania historii odwiedzonych strony w serwisie w celu rekomendacji
treści,
– Uwierzytelnienia użytkownika w serwisie, utrzymania sesji, ciągłego
zalogowania w serwisie,
– Realizacji zadań niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej,
– Poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności
weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe serwisu,
– Zapamiętania lokalizacji użytkownika i dostosowanie dostarczanych informacji
do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji,
– Analiz i badań oraz audytu oglądalności, tworzenia anonimowych statystyk,
które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze
stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
– Świadczenia usług reklamowych, dostosowania prezentowanych za
pośrednictwem serwisu reklam usług i produktów firm trzecich,
– Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
Cookies zewnętrzne (z serwisów zewnętrznych) wykorzystywane są do:
– Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych
z zewnętrznych serwisów: www.youtube.com (Google Inc z siedzibą w USA),
– Zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych: Google Analytics
(Google Inc z siedzibą w USA),
– Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika: Google
AdSense (Google Inc z siedzibą w USA) Adtaily (AdTaily Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie),
– Zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego: Facebook
Connect (Facebook Inc z siedzibą w USA) Google (Google Inc z siedzibą w USA),
– Komunikacji za pośrednictwem strony internetowej: skype.com (Microsoft
Corporation z siedzibą w USA),
– Komentowania za pośrednictwem zewnętrznego serwisu: facebook.com
(Facebook Inc z siedzibą w USA) disqus.com (Disqus, Inc. z siedzibą w USA).

Jakich plików „cookies” używa ta strona?

Witryna wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne

Przechowywane są na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu
zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci urządzenia.

Cookies trwałe

Przechowywane na urządzeniu użytkownika – pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie
powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika.

Czym są „cookies” (ciasteczka)?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do
korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
użytkownika i na tej podstawie np. odpowiednio, dostosować informację do jego
indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej
z której pochodzą, informację o czasie ich przechowywania na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer. Jeśli np. korzystasz z przeglądarki na swoim komputerze do
odwiedzania witryn internetowych, a ma ona włączoną obsługę „ciasteczek” (cookies),
pliki te są przez nią zapisywane i przechowywane lokalnie i mogą służyć do
identyfikacji przy następnych odwiedzinach strony.
Pliki cookie mogą służyć różnym celom:
Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
Tworzenia statystyk odwiedzalności, przygotowania analiz, które pomagają zrozumieć,
w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości.
Promowania serwisu w sieciach społecznościowych np. do głosowania, komentowania,
przycisków „Lubię to”, „+1″.
Mogą służyć tzw. targetowaniu, dostosowaniu reklam do twoich zainteresowań
w zależności od tego jakie serwisy odwiedzasz.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być
również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
Wyżej wymienione przykłady nie wyczerpują możliwości w jakich mogą być
wykorzystywane pliki „cookies”.
Jak wyłączyć przechowywanie i obsługę „cookies” w przeglądarce?
Za obsługę i przechowywanie „cookies” (ciasteczek) odpowiedzialna jest bezpośrednio
przeglądarka internetowa z jakiej korzystasz. Standardowo przeglądarki mają
włączoną funkcję obsługi i przechowywania „cookies” (ciasteczek).
Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie cookies, możesz wyłączyć tą funkcję
w opcjach przeglądarki internetowej, zmieniając ustawienia dotyczące
przechowywania przez nią ciasteczek.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje
Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia
pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny”
zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami
w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane
przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link
„Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności
przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia”
i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już
ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…”
prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej
liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach

Każdy model telefonu, tabletu czy innego urządzenia posiadającego przeglądarkę
internetową może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do
zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji urządzenia na stronie
internetowej producenta. Informacji na temat plików cookies najczęściej znajdziesz też
w sekcji „Pomoc” w menu Twojej przeglądarki internetowej. Gdybyś nie znalazł
informacji na ten temat, zapytaj bezpośrednio producenta, lub firmy w której zakupiłeś
to urządzenie. Więcej informacji znajdziesz na stronach producentów przeglądarek np.:
Chrome, Firefox, Internet Explorer.
Pliki cookie strony dorotapuzio.pl nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię
i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie
z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony
internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Dorota Puzio
Konsulting. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym
użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów –
Google i Facebook.
Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez administratora zależy od rodzaju świadczonej
usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas
świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody
lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych
w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes administratora oraz do momentu wygaśnięcia ciążącego na mnie
obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością.
Szczegółowy czas przetwarzania opisano przy celach przetwarzania.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo żądania:
– dostępu do swoich danych,
– sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są niepoprawne lub
nieaktualne,
– usunięcia swoich danych – w przypadku gdy ustała podstawa do ich
przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe przetwarzane są
niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
– ograniczenia przetwarzania swoich danych – w przypadku, gdy osoba, której dane
dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest
niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już
danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
– przenoszenia swoich danych, uprawnienie opisane w art. 20 RODO – jeśli
podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit.
a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opisane w art. 21
RODO .
Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą,
zawierają przepisy art. 12-23 RODO.
Ponadto jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa,
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Więcej informacji pod adresem:
https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

ODBIORCY DANYCH

Administrator może przekazać dane innym odbiorcom gdy istnieje do tego podstawa
prawna. W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być przekazywane
zewnętrznym podmiotom, organom państwowym lub innym podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
Aktualnie odbiorcami danych mogą być:
– dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych:
· Usługi Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczane przez Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
· Facebook, Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2 Irlandia) (Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA
94304, USA).
– właściwy bank,
– operatorzy płatności (tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu),
– podmiot świadczący usługi księgowe,
– operatorzy pocztowi w tym kurierzy (w związku z realizacją zamówienia),
– agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).
Szczegółów dotyczących odbiorców danych można uzyskać kontaktując się
a administratorem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (dalej: „EOG”). Jedynie w przypadku facebooka, usługi
MailerLite(newslettera), Google Inc. mogą trafić poza EOG. Zasady wykorzystania
Twoich danych przez Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2 Irlandia) znajdziesz w polityce prywatności Facebook:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez email:
kontakt@joannaosuch.pl

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby
aktualizowana.